TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Oy Rakennusapteeki – Byggnadsapoteket Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.4.2018. Viimeisin muutos 3.3.2020. Rekisterinpitäjänä toimii Oy Rakennusapteekki – Byggnadsapoteket Ab, Forsbyntie 62, 10330. Yhteydenotot: office@rakennusapteekki.fi, 019-233975

 

Rekisterin tarkoitus, sisältö ja tietolähde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi (uutiskirje). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja tulla unohdetuksi

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (office@rakennusapteekki.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

BYGGNADSAPOTEKET

BUTIK OCH WEBBSHOP

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH

SAMMARBETSPARTER

Tel: +358 (0) 19 233 975

E-mail:
Förfrågningar: office@rakennusapteekki.fi

Beställningar: order@rakennusapteekki.fi

Besökadress:
Forsbyvägen 70
10 330 BILLNÄS

 

Postadress:

Forsbyvägen 70

10 330 BILLNÄS

E-fakturering: 003726962988
Operatör: Maventa (003721291126)

Faktura e-post: 26962988@scan.netvisor.fi 

Pappersfakturor:

Oy Rakennusapteekki - Byggnadsapoteket Ab
26962988
PL 100
80020 Kollektor Scan

Designapoteket

Hela sortimentet
www.designapteekki.fi

Billnäs Reservdelsbank

Orginal detaljer till hus. Fönster, dörrar

www.billnasvaraosapankki.fi

Porvoon vanha rautakauppa

Flera produktgrupper

www.porvoonwanharautakauppa.fi

Domus Classica
Ifö återförsäljare

www.domusclassica.fi